کارت JOINi خود را گم کرده ام!

شما به دو صورت می توانید، مجددا کارت خود را دریافت کنید:

در هر دو این روش ها از شما هزینه ای معادل قیمت چاپ و ارسال کارت دریافت شده و بابت صدور مجدد کارت نباید هزینه ای پرداخت نمایید.